Ценовник

ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

За привреду м3 81,50
За установе (школство, здравство, дечији вртић, Црвени крст, Дом културе) м3 40,00
За грађане до 40м3 м3 40,00
За грађане од 40 до 60м³ м3 75,00
За грађане преко 60м³ м3 100,00
За пуњење базена за купање у Брусу м3 26,00
Накнада за одржавање мерног места на месечном нивоу за водомере до 3/4"   83,33
Накнада за одржавање мерног места на месечном нивоу за водомере преко 3/4"   208,33

ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

30% од цене коштања воде

ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА

Киосци   655,00
Локали, продавнице, радње до 10 м2   655,00
Локали, предавнице, радње преко 10 м²  

655,00+10,00

дин/м²
Привреда м2 5,40
Установе (школство, здравство, дечији вртић, Црвени крст, Дом културе) м2 3,84
Становништво - град и приградска насеља м2 3,84
Становништво - сеоска домаћинства   3,84
Становништво - сеоска домаћинства   180,00
по домаћинству
Домаћинства у туристичком центру Брзеће која се баве туризмом и угоститељством (услуга смешетаја и исхране) м2 655,00+5,40 дин/м2
Корисницима из тачке 1, 2 и 3 признаје се попуст од 5% ако своје обавезе измире у прописаном року.

- ПРИКЉУЧНЕ ТАКСЕ -

4. ВОДОВОД

За објекте до 200м2   18.218,56
За објекте преко 200м2 за сваки м2 преко 200м2 још   374,72
ТЦ и насеље Брзеће за објекте до 200м²   27.327,74
ТЦ и насеље Брзеће за објекте преко 200м² за сваки м² преко 200м² још   457,00

5. КАНАЛИЗАЦИЈА

За објекте до 200 м2   36.437,15
За објекте преко 200 м2 за сваки м2 преко 200м2 још   374,72
ТЦ и насеље Брзеће за објекте до 200м²   54.655,72
ТЦ и насеље Брзеће за објекте преко 200м² за сваки м² преко 200м² још   457,00

*cene su bez uračunatog PDV-a

РАДОВИ НА ВОДОВОДНОЈ И КАНАЛИЗАЦИОНОЈ МРЕЖИ

4. ВОДОВОД

Ред.бр.
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ
Јед.мере
Jed.cena
1. Припремни радови. Обухватају постављање
привремене сигнализације за регулисање саобраћаја и допремање механизације на градилиште.
Обрачун по м¹ ископаног рова.
м2
30,00
2. Широки ископ земље, приликом припреме и равнања трасе са утоваром и одвозом материјала на даљину до
3 км.
Обрачун по м³.
м3
510,00
3. Машински ископ земље III и IV категорије са одбацивањем материјала на страну даљине до 1м.
Обрачун по м³
У врло мокром земљишту цена се увећава за 20%
м3
550,00
4.

Ручни ископ земље ИИИ и ИВ категорије.
- на дубини од 0-2м³
- на дубини од 2-4 м³
Обрачун по м³.

У врло мокром земљишту цена се увећава за 20%

м3

м3

1.500,00

2.200,00

3. Машински ископ земље III и IV категорије са одбацивањем материјала на страну даљине до 1м.
Обрачун по м³
У врло мокром земљишту цена се увећава за 20%
м3
550,00
5.

Машински ископ земље III и IV категорије са утоваром и одвоз вишка земље на даљину до 3км са разастирањем. Ископану површину увећати по м³ за 25% у односу на ископану количину.
Обрачун по м³

м3
750,00
6. Планирање дна рова за полагање цеви.
Обрачун по м².
м3
100,00
7. Набавка и убацивање песка у ров 10цм испод цеви и 10 цм изнад цеви.
Обрачун по м³.
Песак Моравац
Песак или тења из Расине

м3

м3

2.800,00

1.000,00

8. Набавка, транспорт и уградња шљунка Расинца са набијањем у слојевима
Обрачун по м³
м3
600,00
9. Машинско затрпавање рова са материјалом из ископа. И збијањем у слојевима вибро жабом.
м3
3 50,00
10. Набавка, транспорт и монтажа ливених шахт поклопаца носивости 25т.
Обрачун по комаду.
ком.
14.500,00
11. Набавка транспорт и монтажа армираних бетонских конуса 1000x600x600 мм
Обрачун по ком.
ком.
6.400,00
12. Набавка, транспорт и уградња неармираних
бетонских цеви за шахте
1000x1000 мм
1000x500 мм

ком.

ком.

8.000,00

4.000,00

13. Израда АБ доње плоче дебљине д= 15 цм бетоном МБ 20, цилиндричног бетонског шахта спољашњег пречника Ø120цм са израдом тампонског слоја д= 5 цм, арматурна мрежа Q188 шахтови
Обрачун по комаду
ком.
3.500,00
14. Израда,обликовање бетонске кинете са глетовањем од бетона МБ20
Обрачун по комаду.
ком.
1.000,00
15. Израда прикључка без потребних делова
- на постојећи колектор (канализ.)
- на водоводну мрежу
Обрачун по комаду.

ком.

ком.

3.000,00

3.000,00

16. Испирање и испитивање на водонепропустивост
- канализационе мреже
- водоводне мреже (са манометром)
Обрачун по м¹.

м¹

м¹

10,00

10,00

17. Геодетско снимање изведеног стања мреже са картирањем.
Обрачун по м.
До 50 м¹
За сваки следећи метар преко 50 м

ком.

м¹

6.000,00

70,00

18. Машинско сечење асфалтне површине.
Дебљина асфалта
до д= 10м¹
до д= 15м¹
Обрачун по м¹.

м¹

м¹

300,00

300,00

19. Машинско и делимично ручно разбијање асфалта и бетонских површина дебљине до 10цм.
Обрачун по м²

м2

500,00

20. Метално разупирање рова – кавез за безбедност радника на дубини од
0-2 м¹
2-4 м¹
Обрачун по м¹ разупрте површине рова

м¹

м¹

220,00

300,00

21. Испумпавање подземнх вода, односно црпкање воденом пумпом за извлачење воде.
Обрачун по х.

х

450,00

22. Монтажа ( ПВЦ или мапикан коруговане) канализационе цеви
до Ø 160
од Ø 200
од Ø200 до Ø 400
Обрачун по м¹
У цену је урачунат само рад без материјала

м¹

м¹

м¹

130,00

165,00

310,00

23. Монтажа водоводне цеви- црево
до Ø 100
Ø 6/4
Ø 5/4
Ø 1“
ؾ
ؽ
У цену је урачунат само рад без
материјала

м¹

м¹

м¹

м¹

м¹

м¹

100,00

62,50

35,50

40,00

20,50

15,50

24. Заваривање полиетилен цеви
до Ø 100
од Ø 100 до Ø 150
У цену је урачунат само рад без материјала

по вару

по вару

3.180,00

4.580,00

25. Набавка и уградња пењалице по комаду
У цену је урачунат само рад без материјала

ком.

350,00

26. Ископ рова у материјалу V и VI категорије- разбијање пикамером.
Обрачун по м³.

м³

3.100,00

27. Уградња мањих количина бетона
Обрачун по м³

м³

14.000,00

28. Израда прикључка без потребних делова (физичка лица)
На постојећи колектор
На водоводну мрежу

ком.

ком.

2.000,00

2.000,00

29. Рад хилтијем

х

1.500,00

30. Употреба моторног возила на удаљености већој од 2 км

км

54,00

31. Рад радника на водоводној и канализационој мрежи

x

929,56

32. Рад хилтијем

x

1.500,00

*цене су без урачунатог ПДВ-а

НАПОМЕНА: Набавка и транспорт материјала за водовод и канализацију обрачунаваће се из цена
остварене на тендеру за поменути материјал са прилагањем доказнице
(рачуна) о набављеном материјалу.
На поменуту цену из тендера додати 30% на конту уградње делова за прикључке.
(уградња црева и цеви су већ убачени под тачку 22 и 23).

III РАД МАШИНА, НАСИПАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА

1. РАД МАШИНА

Р.Б
Машина
Цена по радном сату
1 УЛТ
6.000,00
2 Булдожер 50 КС

4.000,00

3 Ваљак 10 т
4.500,00
4 Скип (трактор)
4.600,00
5 Скип(fiat hitachi)
5.000,00
6 Скип(fiat hitachi са пикамером)
6.500,00
7 Виброжаба
2.000,00
8 Секачица – сечење до 5 цм дебљине
400,00
*цене су без ПДВ-а

2.НАСИПАЊЕ ПУТЕВА (ценапо м3)

Р.Б
Машина
Цена по радном сату
1 УЛТ
6.000,00
2 Булдожер 50 КС

4.000,00

3 Ваљак 10 т
4.500,00
4 Скип (трактор)
4.600,00
5 Скип(fiat hitachi)
5.000,00
6 Скип(fiat hitachi са пикамером)
6.500,00
7 Виброжаба
2.000,00
8 Секачица – сечење до 5 цм дебљине
400,00
*цене су без ПДВ-а