top of page
Mountain Landscape

Правилник

Корисник комуналних услуга у обавези је да користи комуналну услугу на начин којим се:

- не ометају други корисници и не угрожава животна средина;

- не угрожавају објекти и опрема, који су у функцији обављања одређене комуналне делатности (члан 18. Закона о комуналним делатностима);

 

Власник, односно корисник кућног водовода, је дужан да инкасантској служби ЈКП „Расина” омогући очитавање водомера (члан 17. Одлуке о начину обављања комуналних делатности на територији општине Брус);

Закупац, односно власник стана, дужан је да све промене броја чланова породичног домаћинства који са њим живе, пријави ЈКП „Расина” у року од 5 дана од дана настале промене (члан 18. Одлуке о начину обављања комуналних делатности на територији општине Брус);

 

Промена корисника се обавезно пријављује ЈКП „Расина“ у року од 8 дана од дана настале промене (члан 26. Одлуке о начину обављања комуналних делатности на територији општине Брус).

 

Предузеће ће привремено ускратити услугу испоруке воде корисницима у следећим случајевима:

- ако корисник дуже од три месеца не плаћа утрошену воду, извршене интервенције на водоводном прикључку и трошкове замене водомера;

- ако корисник дуже од три месеца не плаћа у целости рачун обједињене наплате комуналних услуга (вода, канализација и изношење комуналног отпада);

- ако воду користи ненаменски (члан 28. Одлуке о начину обављања комуналних делатности на територији општине Брус).

 

Корисници комуналних услуга који у целости измире рачун до 25. у месецу за претходни месец имају попуст од 5%;

- обавеза потрошача је да се брине о исправности водоводних инсталација као и да све трошкове настале услед квара на водоводној мрежи после мерног инструмента сами сносе.

Забрањено је:

- бацање смећа ван посуда за отпад, као и у туђе посуде или уличне корпе за смеће, прљање или на други начин стварање нечистоће;

- спаљивање смећа и другог отпада;

- истоварање ван депонија земље, отпадног грађевинског материјала, индустријског и занатског отпада, шљаке шута, амбалаже и другог отпада;

- остављање ствари и других предмета на јавним површинама тако да ометају коришћење комуналних објеката;

- одлагање различитих врста отпада у водотоке и на обали река (члан 82. Одлуке о комуналном уређењу на територији општине Брус).

 

За непоступање према прописаним одредбама примениће се казнене одредбе:

- Закона о комуналним делатностима (Службени гласник РС, број 88/2011 и 104/2016);

- Одлуке о начину обављања комуналних делатности на територији општине Брус (Службени лист општине Брус, број 21/2016);

- Одлуке о Комуналном уређењу на територији општине Брус (Службени лист општине Брус, број 21/2016).

bottom of page