top of page
Image by Scott Graham

Интерна ревизија

Обавља послове ревизије, и то ревизију успешног пословања, финансијску ревизију и ревизију усаглашености; пружа савете руководству и запосленима, предлаже годишњи план ревизије; придржава се професионалних и етичких стандарда.

Сачињава годишње и периодичне извeштаје за послове које реализује у извештајном периоду; помаже у идентификовању и процени ризичних области; спроводи ревизијске процедуре, идентификује и дефинише предмет ревизије, обавља разговоре, прегледа документацију, обрађује и документује ревизорске налазе и препоруке користећи независну процену, саопштава резултате обављене ревизије путем писаних или усмених извештаја, пружа саветодавне услуге, смернице, обуке, помоћ и друге услуге у циљу побољшавања процеса управљања организацијом, управљања ризицима и друге послове у области интерне ревизије а по налогу корисника средстава.

Обавезни су да сарађују са:

- централном јединицом за хармонизацију Министарства финансија како би добили све потребне смернице, методолошка упутства и како би следили заједничке критеријуме за организацију и поступање интерне ревизије у јавном сектору;

- државном ревизорском институцијом ради обезбеђења података и пуне кооперативности при њеном вршењу ревизије система интерних контрола, интерне ревизије, као и рачуноводствених и финансијских поступака.

Повеља интерне ревизије ЈКП „Расина” Брус

Етички кодекс интерне ревизије ЈКП „Расина” Брус

Интерни ревизор:

Лидија Козић, дипл. оец.

Мејл: lidijakozic@live.com

Телефон: 037/3825-486

bottom of page